När du jobbar som assistent till ett barn ska du lyssna på vad barnet vill och tycker. Du ska ge barnet den information som barnet behöver och kan ta emot utifrån sin förmåga. Du ska följa socialtjänstlagen och barnkonventionen.

Socialtjänstlagen

I socialtjänstlagen står att den som arbetar med barn alltid ska försöka ta reda på vad barnet tycker och vill. Det ska göras genom att prata med barnet och barnets vårdnadshavare. Du ska ta stor hänsyn till vad barnet önskar utifrån barnets ålder och mognad. Det är alltid frivilligt för ett barn att säga vad det tycker, men barnet ska alltid ha möjlighet att göra det. Det är viktigt att du anpassar det du säger eller skriver så att barnet och barnets anhöriga kan förstå det.

Barnkonventionen

Barnkonventionen gäller alla barn och unga under 18 år i hela världen. I Sverige är konventionen dessutom lag. I den står bland annat att:

  • Alla barn är lika mycket värda. Inget barn får behandlas sämre än andra.
  • De som bestämmer måste alltid bry sig om barnets bästa.
  • Alla barn har rätt att leva och utvecklas.
  • Vuxna måste lyssna på barns åsikter.
  • Varje barn har rätt att leka, gå i skolan och få den hjälp som just det barnet behöver.