Ändamålen med personuppgiftshanteringen är att anordna din personliga assistans och administrera ditt medlemskap. Vi hanterar personuppgifter för att kunna administrera assistansersättning, ge stöd i frågor som rör din personliga assistans och dokumentera vårt uppdrag. Vi hanterar också personuppgifter för att kunna ge juridiskt stöd och rådgivning i samband med ansökan eller överklagan som gäller beslut om personlig assistans och i samband med medlemsinval och medlemsstatistik. 

Vi hanterar uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer, arbetsledarnummer, uppgifter om assistansersättning, beviljade och förbrukade timmar samt kontonummer dit assistansomkostnader betalas ut.

STIL hanterar känsliga uppgifter när det behövs för uppdraget som assistansanordnare och tillåtet enligt lag. Vi hanterar till exempel uppgifter i myndighetsbeslut som rör din personliga assistans för att kunna administrera assistansersättning och ge juridiskt stöd och rådgivning. Vi kan också behöva hantera information om assistansbehov och familjeförhållanden för att följa regler om uppgiftsskyldighet gentemot Försäkringskassan.

Vem kan ta del av personuppgifterna?

STIL har flera IT-system där externa företag ansvarar för drift och användarsupport. STIL har särskilt avtal om dataskydd med varje företag. Dina uppgifter är tillgängliga för företag som sköter STILs ekonomisystem, system för schemaläggning och dokumentation samt för företaget som sköter STILs server.
Ditt namn och din e-post komma att behandlas utanför EU/EES via företag som vi samarbetar med. Överföringen är skyddad enligt beslut från EU-kommissionen. 

Dina personuppgifter kan komma att hanteras hos fakturamottagare och myndigheter som har i uppdrag att besluta om och betala ut assistansersättning, till exempel Försäkringskassan. Om du blir invald i STILs styrelse behöver vi lämna vissa uppgifter om dig vidare till Bolagsverket och tillsynsmyndigheten Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) för att kunna registrera uppgifter om STILs aktuella styrelse.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas bara så länge det är nödvändigt för ändamålen med personuppgiftshanteringen eller så länge som vi måste spara dem för att följa lagar och regler. Här är exempel på personuppgifter som måste sparas en tid efter att ditt avtal med STIL är avslutat:

  • Personakten sparas i 2 år efter sista anteckningen i akten för att följa LSS.
  • Personuppgifter i ekonomiska underlag (räkenskapsinformation) sparas i 7 år för att följa bokföringslagen. 

Dina rättigheter

Du har rätt att få en kopia på uppgifter om dig som STIL hanterar (registerutdrag). Om det skulle visa sig att vi hanterar några personuppgifter på fel sätt har du rätt att begära att uppgifterna raderas. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Om vi behöver ta reda på mer innan vi fattar beslut om rättelse eller radering kan du begära att vi slutar använda dina personuppgifter under tiden. Du kan också begära att få personuppgifterna flyttade från vårt system till en annan organisation, det kallas dataportabilitet.

Kontaktuppgifter för dataskyddsfrågor

Föreningen STIL och STIL Assistans AB är gemensamt ansvariga för hur vi hanterar personuppgifter i organisationen. Kontakt: info@stil.se eller 08-506 221 50.

Om du vill beställa registerutdrag eller har frågor om hur STIL hanterar av dina personuppgifter, kontakta STILs dataskyddsombud Anna Högberg, dataskydd@stil.se