§ 1 Föreningens namn och syfte

Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen är del av den internationella Independent Living-rörelsen. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Den utgår från alla människors lika värde.

STILs syfte är att med grund i Independent Living-ideologin stödja personer som diskrimineras på grund av sin funktionalitet. Föreningen verkar för dessa individers rätt till:

 • Självbestämmande och integritet
 • Full delaktighet och jämlikhet i samhället
 • Kontroll över den egna personliga assistansen och därigenom sitt liv
 • Social och geografisk rörlighet
 • Flexibilitet och spontanitet

Detta gör föreningen genom att:

 • Informera och utbilda om sin ideologi
 • Driva utbildningsverksamhet och främja vetenskaplig forskning
 • Främja peer support (erfarenhetsutbyte) mellan medlemmarna och stödja dem i kontakter med myndigheter
 • Påverka den politiska utvecklingen och opinionen
 • Samarbeta med andra Independent Living-organisationer i och utanför Sverige
 • Själv eller genom annan tillhandahålla tjänsten personlig assistans
 • Äga STIL Assistans AB till 100 procent och styra bolaget genom ägardirektiv

§2 Organisation

Föreningens säte är i Stockholm.

STIL driver verksamhet genom följande organ:

 • Föreningsstämma
 • Styrelse
 • Valberedning

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Den utser övriga beslutande organ samt kommittéer. Mellan föreningsstämmorna förvaltarstyrelsen föreningen enligt föreningsstämmans beslut.

§3 Medlemskap

Till fullvärdig medlem, tillika arbetsledare (fortsättningsvis kallad medlem), väljs den som vill verka för föreningens syfte, och har STIL Assistans AB som assistansanordnare.

Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen. Vid avslag kan ansökan omprövas av föreningsstämman.

Som stödmedlem antas den som vill verka för föreningens syfte. Stödmedlem ansöker genom att betala in medlemsavgift som fastställs av föreningsstämman. Stödmedlem har inte rätt att rösta på föreningsstämma eller extra stämma.

Medlem eller stödmedlem som motarbetar eller skadar föreningen eller STIL Assistans AB:s verksamhet, eller på annat sätt bryter mot föreningens stadgar, kan uteslutas. Styrelsen beslutar om uteslutning efter att berörd medlem fått tillfälle att yttra sig. Uteslutningsbeslut kan överklagas hos föreningsstämman.

Medlem som inte längre har avtal om utförande av personlig assistans i STIL Assistans AB är inte längre medlem i föreningen, men kan erbjudas stödmedlemskap.

§4 Årsstämma

STILs verksamhetsår är samma som kalenderår.

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.

)Styrelsen kallar samtliga medlemmar till föreningsstämman senast den 15 juni. STIL Assistans AB:s bolagsstämma ska hållas i anslutning till föreningen STILs föreningsstämma.

Skriftlig kallelse till föreningsstämman ska skickas ut senast 12 veckor innan den hålls.

Alla medlemmar kan lämna skriftliga motioner till föreningsstämman. De ska vara styrelsen tillhanda senast 8 veckor innan föreningsstämman.

Handlingar till föreningsstämman ska skickas ut senast 3 veckor innan den hålls.

Förslag till föreningsstämman kan väckas av styrelsen.

Varje medlem har en röst på föreningsstämman, undantaget ledamot i styrelsen vid omröstning rörande ansvarsfrihet för denna och vid val av revisorer.

Föreningsstämman fattar beslut med enkel majoritet och öppen omröstning. Vid personval där flera personer kandiderar till samma post sker valet med sluten omröstning. Vid samma röstantal avgör lotten.

Medlem som inte kan närvara kan använda sin rösträtt genom fullmakt till en annan medlem. En medlem får inte rösta för fler än 2 fullmakter.

Vid årsstämma ska följande ärenden finnas på dagordningen:

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av mötesordförande och sekreterare
 3. Val av två protokolljusterare
 4. Val av två rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Fråga om årsstämmans stadgeenliga utlysande
 8. Val av en medlem, ej ledamot i styrelsen, att fungera som ägarrepresentant
  att framföra föreningens vilja på STIL Assistans AB:s bolagsstämma
 9. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 10. Revisionsberättelse
 11. Resultaträkningen och balansräkningens fastställande samt disposition av vinst eller förlust
 12. Ägardirektiv mellan föreningen STIL och STIL Assistans AB
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Budget
  1. Förslag till budget
  2. Inträdesavgift för kommande verksamhetsår
  3. Medlemsavgift för stödmedlemmar för kommande verksamhetsår
  4. Fastställande av arvoden för styrelse för kommande verksamhetsår
  5. Fastställande av arvoden för medlemmar för kommande verksamhetsår
  6. Fastställande av arvode för auktoriserad revisor för kommande verksamhetsår
  7. Fastställande av arvode för intern revisor för kommande verksamhetsår
 15. Förslag från styrelsen (propositioner)
 16. Förslag från medlemmar (motioner)
 17. Val av styrelse
  1. Val av ordförande
  2. Fastställande av antal ledamöter och eventuella suppleanter
  3. Val av övriga ledamöter och eventuella suppleanter
 18. Val av revisorer
  1. Val av minst 1 och högst 2 auktoriserade revisorer, samt eventuella revisorssuppleanter
  2. Val av en internrevisor
 19. Val av valberedning
 20. Fastställande av valberedningens arbetsordning
 21. Behandling av STIL Assistans AB:s bolagsstämma (Bolagsordningens punkt 9):
  1. Val av mötesordförande
  2. Fastställande av röstlängd
  3. Val av en protokolljusterare
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Fastställande av dagordning
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
  7. Beslut:
   1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
   2. om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
   3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
  8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
  9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, suppleanter och revisorn
  10. Val av styrelse, suppleanter och revisor
  11. Av ägarrepresentanten initierat ärende
  12. Årsstämmans avslutning
 22. Övriga frågor, ej beslut
 23. Årsstämmans avslutning

Vid årsstämman får beslut endast fattas i ärende som varit med på dagordningen.

Justerat protokoll ska finnas medlemmarna tillhanda senast 3 månader efter årsstämmans avslutande.

§5 Extra stämma

Extra stämma ska hållas för behandling av ett visst ärende när styrelsen beslutar det, om föreningens revisor eller minst 1/10 medlemmarna begär det.

Kallelse till extra stämma ska, tillsammans med de ärenden som föranlett extrastämma, skickas ut senast 6 veckor innan extrastämman.

Följande ärenden ska finnas i dagordningen för extrastämman:

 1. Extra stämmans öppnande
 2. Val av mötesordförande och sekreterare
 3. Val av två protokolljusterare
 4. Val av två rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Fråga om extra stämmans stadgeenliga utlysande
 8. Förslag från styrelsen (propositioner)
 9. Förslag från medlemmar (motioner)
 10. Extra stämmans avslutning

Vid extra stämman får beslut endast fattas i ärende som finns med i kallelse.

Medlem som inte kan närvara kan använda sin rösträtt genom fullmakt till en annan medlem. En medlem får inte rösta för fler än 2 fullmakter.

Justerat protokoll ska finnas medlemmarna tillhanda senast 3 månader efter extrastämmans avslutande.

§6 Valbarhet

Alla fullvärdiga medlemmar har samma rätt att väljas till förtroendeuppdrag. 

Styrelseledamot som arbetar i föreningen STIL eller STIL Assistans AB får inte delta i styrelsearbetet under anställningsperioden. Styrelsen kan besluta om undantag för styrelseledamot vars uppdrag är specifikt avgränsat.

Endast den medlem som klarar vandelsprövning enligt Socialstyrelsens tillståndskrav för assistansanordning kan utses till ordförande, vice ordförande eller styrelseledamot eller suppleant. Prövning sker efter varje årsstämma. Styrelsen har rätt att entlediga förtroendevald som inte klarar vandelsprövningens krav.

§7 Styrelse

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och leder föreningen mellan årsstämmorna. Styrelsen utgör även STIL Assistans AB:s styrelse.

Styrelsen är ansvarig inför årsstämman.

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt minst fem (5) och högst sju (7) ledamöter samt minst noll (0) och högst två (2) suppleanter.

Ordföranden för föreningen, tillika sammankallande i styrelsen, väljs av årsstämman för en tid om 1 år. Styrelsens övriga ledamöter väljs för en tid om 2 år i taget. Suppleanter väljs för 1 år i taget. Om val har skett vid extrastämma väljs de till nästkommande årsstämma. 

Suppleanter är ersättare för ordinarie ledamöter och har rösträtt när ordinarie ledamöter är frånvarande. Suppleanter har närvaro och yttranderätt på alla styrelsemöten.

Om en ordinarie ledamot avgår i förtid, ersätter årsstämmans först valda suppleant ledamoten till nästföljande årsstämma.

Styrelsen utser vice ordförande inom sig.

Styrelsen sammanträder när ordföranden, minst hälften av styrelseledamöterna eller föreningens revisorer begär det, dock minst sex gånger per år.

Styrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av antalet ledamöter är närvarande. 

Beslut fattas med enkel majoritet.  Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lottning avgör. Alla ärenden avgörs genom öppen omröstning, utom personval som kan ske slutet om styrelseledamot begär det. 

Styrelsen ska:

 1. Leda och planera föreningens verksamhet enligt stadgar, antagna program och de beslut föreningsstämman tagit
 2. Verkställa föreningsstämmans beslut
 3. Förvalta föreningens tillgångar och låta föra räkenskaper
 4. Tillsätta verksamhetsledare, ge riktlinjer och anvisningar till denne samt ta emot dennes rapporter kring den löpande förvaltningen och verksamheten
 5. Utse föreningens funktionärer och arbetsutskott samt fastställa instruktioner för dessa
 6. Avlämna årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse och förslag till budget för nästa verksamhetsår till föreningsstämma
 7. Informera om sitt arbete, anordna medlemsmöten och liknande sammankomster

Styrelsen fastställer sin arbetsordning.

§8 Revision

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning tillsätter årsstämma minst 1 och högst 2 auktoriserade revisorer. En av dessa kan vara suppleant.

Revisorerna ska till årsstämman avge revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret.

Revisorerna har rätt att när som helst ta del av verksamhetens räkenskaper och handlingar som de anses behöva.

En internrevisor tillsätts av årsstämman för att ha särskild insyn i den ideella verksamheten och styrelsens verksamhet. Internrevisorn ska granska att tagna beslut i föreningen överensstämmer med föreningsstämmans beslut och följer gällande stadgar, policys och verksamhetsplaner. Internrevisorn ska granska de övriga förtroendevaldas arbete samt granska utdelade ekonomiska bidrag.

Internrevisorn har rätt att delta i styrelsens sammanträden.

Revisorerna utses för tiden till nästa ordinarie årsstämma. 

§9 Valberedning

Valberedningen väljs av årsstämman och ska bestå av minst (3) och högst fem (5) ledamöter, varav en utses att vara sammankallande.

Valberedningen bereder och ger förslag till nästa årsstämma för val av styrelseordförande, styrelseledamöter, suppleanter och revisorer, ordförande vid årsstämma och, om aktuellt, ändringar i valberedningens arbetsordning. 

Valberedningens förslag ska vara medlemmarna tillhanda i samband med handlingarna till kommande årsstämma.

Valberedningens arbetsordning fastställs av årsstämman.

§10 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid årsstämma. För ändring av stadgarna §1 till §9 krävs minst två tredjedelars majoritet vid en och samma årsstämma, eller enkel majoritet vid två på varandra följande årsstämmor.

För ändring av §10 och §11 krävs samstämmiga beslut med två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande årsstämmor. Vid §11 ska dessutom minst 11 månader ha förflutit mellan årsstämmorna.

§11 Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen STIL kan endast fattas vid årsstämman. För sådant beslut krävs minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande årsstämmor. Dessutom ska minst 11 månader ha förflutit mellan årsstämmorna.

Stämma som slutgiltigt upplöser föreningen, beslutar även om disposition av dess egendom i enlighet med §1.