I LSS 2.1 ges flera exempel på hur den personliga assistansen och LSS-lag-

stiftningen inte längre är i enlighet med vad den en gång var tänkt att

vara; nämligen lika rätt för alla medborgare – oavsett funktionalitet – att

leva självbestämda i samhällsgemenskapen.

Idag ser vi en återinstitutionalisering då allt fler, istället för att beviljas

personlig assistans, hamnar i institutionsliknande boendeformer och

beviljas punktinsatser. Lösningar som dömdes vara otillräckliga i de

förarbeten som låg till grund när LSS kom till på tidigt 90-tal.

STIL ställer i LSS 2.1 krav på politikerna – och vi kommer med lösningar.

Personer med funktionsnedsättning kan inte fortsätta ha det så här.

Några av våra förslag är:

Ny lagstiftning

Ny behovsbedömning

Okränkbar rätt till personlig assistans för oss som behöver

Personlig assistans som förebild för andra insatser

Vi vill se en ny lagstiftning, som utgår från FN:s konvention om rättig-

heter för personer med funktionsnedsättning. LSS och personlig assistans

bör baseras på FN-konventionen, för att på så sätt säkra alla människors

lika rätt till ett självbestämt liv i samhällsgemenskapen. En konsekvens

av att följa FN-konventionen är att den nuvarande behovsbedömningen

utifrån så kallade ”grundläggande behov” måste slopas, eftersom minut-

räkning går tvärs emot rätten till personlig assistans enligt konventionens

artikel 19.

Enligt våra förslag är personlig assistans till för personer som har kva-

litativa, kvantitativa och kontinuerligt omfattande behov av stöd och

service. Personlig assistans ska möta behoven i sin helhet, det vill säga

samtliga behov av stöd och service som en person har. Behoven kan

endast bedömas utifrån individens egen berättelse i ett möte som ska

grundas i värdighet, integritet och rätten till självbestämmande.2

Personlig assistans måste alltid vara alternativet om målet med lagstift-

ningen inte kan uppnås på annat sätt. Det ska vara en okränkbar rättighet

att leva jämlikt med andra medborgare, oavsett funktionalitet.

Egentligen är det mycket enkelt: vi har alla rätt att leva våra liv på det

sätt vi vill leva det!3

Innehåll

Förord_

_______________________________________________

7

Bakgrund till förslag om ny lag_

___________________________

11

Institutionernas återkomst. ...........................................................................12

LSS 2.1 – STILs förslag till ny lagstiftning_

___________________

14

Ny målsättning utifrån funktionsrättskonventionen_

___________

16

Bakgrund .........................................................................................................16

Individen i centrum

och jämlikhet som mål och medel. ........................