STIL-priset

STIL-priset Hjärter Ess delas ut för att uppmuntra enskilda eller grupper som synliggjort STILs hjärtefrågor: antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde. STIL-priset har delats ut varje år sedan 2004.

2018 gick STIL-priset Hjärter Ess till Andrea Bondesson. Hon är jurist och prisas för sitt arbete med FNs funktionsrättskonvention.

Juryns motivering:

"Nu är det tio år sedan Sverige ratificerade FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning. Konventionen slår tydligt fast våra rättigheter som fullvärdiga medborgare. Men under de senaste tio åren har Sverige samtidigt ifrågasatt och tagit ifrån oss rättigheter som tidigare varit självklara för oss.
Vi trodde att FNs funktionsrättskonvention skulle blir ett verktyg för att stärka de mänskliga rättigheterna i Sverige. Politiker verkar dock mest ha sett konventionen som ett dokument med fina ord. Ett dokument som de gärna använder sig av i den politiska retoriken, men som sällan förpliktigar till politisk handling. Denna ignorans har bara övertrumfats av att det svenska domstolsväsendet som hittills visat ointresse för konventionstexternas roll som rättslig källa.

Det är tydligt att Sverige är ett land som tycker att det är viktigt med rättigheter i teorin, men som har väldigt svårt att handskas med dem i praktiken. Det är en osäkerhet som har smittat av sig på funktionshinderrörelsen. Vi hänvisar ofta till de internationella konventionerna, men vi vet inte riktigt hur vi ska göra för att de ska bli ett vasst verktyg för att stärka våra rättigheter i praktiken.

I arbetet med att gå från snack till verkstad har Andrea Bondesson gjort en verklig pionjärinsats. Som jurist i projektet som just heter ”Från snack till verkstad” har hon tydligt och pedagogiskt visat hur de internationella konventionerna fungerar och inte fungerar med svensk lagstiftning. Hon har också varit med och drivit och vunnit ett av få fall i Sverige på funktionshinderområdet där domstolen prövat målet utifrån internationell rätt. I det aktuella fallet skulle en person mot sin vilja tvingas flytta från sin en bostad. Efter överklagan konstaterade kammarrätten att det stred mot rätten till privatliv enligt Europakonventionen. Andrea Bondessons insats visade inte bara att konventionerna kan användas i praktiken, utan också att juridiken är ett område som vi kan använda oss av för att stärka de mänskliga rättigheterna även i Sverige.

För att på ett lysande sätt ha visat i teori och praktik hur de internationella konventionerna kan användas som ett verktyg i svensk lagstiftning tilldelas Andrea Bondesson 2018 års STIL-Pris, Hjärter Ess."

Juryn för STIL-priset 2018: Hans von Axelsson, Myndigheten för delaktighet, Jonas Franksson, STIL -pristagare 2004 och politiskt ansvarig i STIL, Täppas Fogelberg, radiopersonlighet, Claes Hultling, VD Spinalis, Maria Dahl, ordförande i STIL, Veronica Kallander, medlem i STIL, Adolf Ratzka, tidigare verksamhetsledare Independent Living Institute och Karolina Celinska, rättighetspolitisk samordnare på DHR.

Tidigare pristagare

2017: Emily Muthén
2016: Personerna bakom Timglaset Pod: Yasmin Nilson och Max Arehn.
2015: Iki Gonzalez Magnusson
2014: Mamma, pappa lam
2013: Torsdagsaktionen
2012: Anders Westgerd
2011: Lovisa Söderberg
2010: Hans Ytterberg och Maria Johansson
2009: Lars Lindberg
2008: Katarina Hahr
2007: Magnus Berglund
2006: Hans Filipsson
2005: Erik Ljungberg
2004: Jonas Franksson 

Artikel uppdaterad:
2018.12.17