11

  Timbelopp

  Timbelopp

  Du får ett timbelopp för varje timme som du blivit beviljad. Om du har statlig assistansersättning från Försäkringskassan betalas som huvudregel ett schabloniserat timbelopp ut. För år 2017 är detta 291 kr per assistanstimme. Har du personlig assistans från kommunen finns ingen reglering på samma sätt. Många kommuner betalar ut samma belopp som Försäkringskassan. Om du bor i en kommun som betalar ut ett lägre belopp är det bra att vid ansökan om personlig assistans även yrka på ett timbelopp motsvarande det statliga schablonbeloppet.

  Om du har statlig assistansersättning och särskilda behov vilka leder till ökade kostnader kan du ansöka om ett förhöjt timbelopp. Detta beviljas med upp till 12 procent utöver schablonbeloppet om Försäkringskassan anser att du har särskilda skäl för detta.

  De särskilda skälen kan till exempel vara följande. Behov av:

  • en assistent med speciell kompetens
  • en assistent som samordnar assistansen i sin helhet och ger assistenterna särskilt stöd i arbetet
  • assistans som till mer än hälften är förlagd på obekväm arbetstid
  • om den enskildes funktionsvariation innebär ett behov av omfattande dubbelgång vid introduktion. Det vill säga att ökade lönekostnader kan uppstå.

  Det kan även finnas ytterligare skäl till att högre timbelopp kan beviljas. Om du beviljas ett förhöjt timbelopp behöver du redovisa dina kostnader varje månad.

  För att rådgöra i denna fråga, kontakta STILs ekonomiavdelning eller jurist.