7

    Särskilda skäl

    Du kan enligt lagen inte kan få assistansersättning när du är i eller deltar i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet, eller om du vårdas på sjukhus (106 kap. 24 § SFB). Men det  finns undantag vid särskilda skäl (106 kap. 25 § SFB).