9

  Efter 65 år

  Efter 65 år

  Efter att du fyllt 65 år kan du inte få fler assistanstimmar, varken från Försäkringskassan eller kommunen.

  Du får behålla din assistansersättning efter att du fyllt 65 år om du hade assistans innan du fyllde 65. Du får också söka om assistans fram till dagen innan du fyller 65 år. Det gäller assistansersättning från både Försäkringskassan och kommunen.

  Omprövning av rätten till statlig assistansersättning efter att du fyllt 65 får bara göras vid väsentligt ändrade förhållanden.

  Om du behöver fler timmar efter att du har fyllt 65 kan du vända dig till kommunen. Då kan du ansöka om att få behovet tillgodosett genom socialtjänstlagen, till exempel genom personligt utformat stöd eller hemtjänst i assistansliknande form.