6

  Beslut

  Beslut

  Innan handläggaren fattar beslut ger de oftast möjlighet att lämna synpunkter på utredningen och rätta till eventuella fel. Oftast får man inte så lång tid på sig för att lämna synpunkter. Därför är det viktigt att du läser igenom förslaget med en gång för att hinna skriva ett svar. Om du tycker förslaget är svårt att förstå kan du ringa och fråga din handläggare. Du kan också kontakta STILs jurist för råd och stöd.

  Försäkringskassan eller kommunen beviljar ersättning för ett visst antal timmar personlig assistans för en bestämd tidsperiod i taget.

  Om du inte är nöjd med ett beslut från Försäkringskassan kan du begära omprövning inom två månader från det att du tog del av beslutet. Det beslutet, liksom kommunens beslut, kan sedan överklagas till Förvaltningsrätten. Ett beslut från kommunen ska överklagas senast tre veckor efter det att du tog del av beslutet.

  Beslut om beviljade assistanstimmar ska omprövas av Försäkringskassan efter två år. Försäkringskassan ska ta upp beslutet till omprövning på eget initiativ. Om kassan inte omprövar beslutet gäller befintligt beslut till dess att omprövning görs. Du kan kontakta Försäkringskassan tidigare om antalet beviljade timmar inte täcker behovet. Om ditt behov minskar måste du genast tala om det för Försäkringskassan.

  Ett beslut från kommunen är ofta tidsbegränsat per automatik. Du kan i din ansökan yrka på att du vill ha ett beslut som ska gälla tillsvidare. Då behöver kommunen motivera varför du i så fall får ett tidsbegränsat beslut. Har du ett tidsbegränsat kommunbeslut behöver du i god tid innan det går ut, ca tre månader, ansöka om fortsatt assistans.

  Som medlem i STIL ska du alltid informera STIL om ditt senaste assistansbeslut. Om du vill kan du be Försäkringskassan eller kommunen att alltid skicka beslut för kännedom till STIL.