STIL vill att alla människor ska ha rätt till att bestämma i sitt liv oavsett funktionalitet. Självbestämmande handlar om något så grundläggande som rätten att representera sig själv i sitt eget liv. Att vara ett jag i mitt liv – istället för att låta livet bestämmas av andra.

Samhället måste förändras för att det ska bli verklighet. Vi vet också att det blir bäst om vi, som är direkt berörda, själva kommer med lösningar på de problem som finns. Det är därför STIL arbetar politiskt, vid sidan av att anordna personlig assistans.

STIL utvecklar den personliga assistansen

Personlig assistans är en viktig del i att uppnå självbestämmande. Det är ett verktyg och en serviceform utarbetad av Independent Living-rörelsen. Men lagarna som reglerar personlig assistans i Sverige fungerar inte. En stor del av STILs politiska arbete handlar om att försvara, förbättra och utveckla den personliga assistansen. Just nu fokuserar vi på följande områden:

  • Vi vill förändra behovsbedömningen. Personlig assistans är till för att vi ska kunna leva självbestämt i samhället. Hur många minuter Försäkringskassan eller kommunen bedömer att olika moment på toaletten tar har inget med det att göra.
  • Staten ska vara huvudman för all personlig assistans. Då blir bedömningen lika oavsett var i landet du bor. Men staten och kommunerna bör fortfarande dela på kostnaden.
  • Assistansersättningen måste ligga på en rimlig nivå. Den ska följa hur löner och andra kostnader i samhället utvecklas. 

Men det krävs naturligtvis mer än personlig assistans för att uppnå självbestämmande. Vi måste få alla våra mänskliga rättigheter tillgodosedda. Ett första steg i detta är att göra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till lag i Sverige. Då säkrar vi dessutom att den personliga assistansen kommer att finnas kvar i framtiden. Personlig assistans är nämligen en rättighet enligt konventionens artikel 19. 

Att göra konventionen till lag är alltså vårt fjärde fokusområde just nu. 

Medborgargolv för alla är målet

I förlängningen ser vi på STIL att det behövs ännu mer för att alla människors grundläggande rättigheter ska vara säkrade. Vi kallar detta ytterligare behov för ett medborgargolv. Medborgargolvet ska vara ett kontrakt mellan staten och individen, där staten garanterar rätten till frihet, jämlikhet och trygghet genom att ge stöd till de individer som har behov av det. Kontraktet ska formuleras så att det går att använda juridiskt. Det är lång väg kvar, men allt vårt politiska arbete strävar dit. 

Mer information om på vilka grunder vi bedriver vårt politiska påverkansarbete, och vår vision för framtiden, hittar du i vårt principprogram på länken nedan.

Artikel uppdaterad:
2022.12.14

Dokument