STIL och ILI har svarat på ställföreträdarutredningen

I förra veckan lämnade STIL och ILI in ett gemensamt remissvar på ställföreträdarutredningen. Vi var inte officiella remissinstanser men vi tycker frågan är viktig ur ett Independent Living-perspektiv och lämnade in ett ändå.

Utredningen har sett över lagstiftningen för gode män och förvaltare. I vårt remissvar utgick vi från Funktionsrättskonventionens artikel 12 och allmänna kommentaren nr 1. Vi konstaterade att utredningens förslag var en bit på rätt väg men nådde inte ända fram till konventionens skrivningar.

STIL och ILI anser att det ska framgå i lagtexten att det handlar om ett stöd till beslutsfattande. Vid menar också att det strider mot konventionen att utse en god man utan samtycke med hänvisning till att den enskildes tillstånd hindrar att hens mening hämtas in. Enligt konventionen är inte heller en tvångsåtgärd som förvaltarskap tillåtet. 

Du hittar hela remissvaret under dokument nedan.

Artikel uppdaterad:
2021.10.18

Dokument