Replik till språkforskaren Lars Melin

Språkforskaren Lars Melin har fört debatt med tesen att med nya ord och avståndstagande från gamla ord kommer “vanliga svenskar” att tystna. Han verkar också, paradoxalt nog, mena att “handikappförbunden” skapar nya begrepp för att det är bekvämt samtidigt som han menar att aktivister inte är de som omtalas.
 
Dessa påståenden är felaktiga.
 
Funktionsrättsrörelsen består av hundratusentals personer som möter funktionshinder i samhället. Vi menar att det finns en arrogans i att inte anpassa språkbruk efter att samhället och kunskapen utvecklas. Att fortsätta använda förlegade ord och uttryck, med vetskap om konsekvenserna i form av bland annat känslor av mindre värde och alienering, är inget annat än det bigotteri som Lars Melin menar att allt för mycket anständighet för med sig.
 
I sin artikel lyfter Lars Melin vikten av att ta reda på vad de omtalade vill. Han menar att aktivisterna i få fall gjort just detta. Men tänk om aktivisterna är just de omtalade - eller de omtalade är aktivisterna? Denna insikt saknas helt i Melins artikel.
 
I dagens Sverige kan vi som lever med normbrytande funktionalitet representera oss själva. När vi väljer att tala om normbrytande funktionalitet eller personer med funktionsnedsättning, istället för äldre och nedlåtande uttryck som handikapp (som används av Melin), är det inte för att slå människor på fingrarna utan för att visa på och utmana till nya synsätt på samhället. Människor ska inte definieras utifrån läkarvetenskap och diagnoser, eftersom det riskerar att skapa större ojämlikhet.
 
Några av de mest radikala texterna som handlar om rättigheter för personer med normbrytande funktionalitet har skrivits av oss själva. För tio år sedan ratificerade Sverige FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Funktionsrättskonventionen). Den tar avstånd ifrån en medikalisering och för en människorättsbaserad syn på människor med olika funktionalitet. Det är en text som skapades av staterna tillsammans med organisationer av personer med normbrytande funktionalitet. Konventionen innehåller bland annat rättigheter för personer med funktionsnedsättning att leva i samhället och en rätt att inte behöva bo på institutioner.
 
När det gäller just personer med funktionsnedsättning, funktionshindrade eller personer med normbrytande funktionalitet är det inte entydigt i alla lägen vilket ord som är bäst i alla sammanhang. I en juridisk kontext finns ett skydd mot diskriminering för personer med funktionsnedsättning, samt rättigheter för enskilda och skyldigheter för stat, region och kommun enligt Funktionsrättskonventionen. I LSS talas om vissa funktionshindrade, men trots det krävs oftast diagnoser och läkarintyg för att personer ska få tillgång till stöd och service.
 
Det finns även en kritik mot begreppet funktionsnedsättning på ideologisk grund - personer har inte nedsättningar utan är en del av den mänskliga mångfalden och ska ha tillgång till rättigheter oavsett funktionalitet. Klart är att ordvalen får konsekvenser för vem som har rättigheter och skydd i lagstiftning, vilka är uttryck för folkviljan och vårt styrelseskick. Därmed är det av central rättslig betydelse för människors rättigheter vilka uttryck vi använder oss av och beskriver grupper med.
 
Andra grupper, såsom etniska och religiösa minoriteter, har inte heller alltid en samstämmig begreppsbildning, vilken måste få växa fram och ersätta gammalt förtryckande språkbruk. Att människor reagerar mot förtryckande språkbruk är inte ett elitistiskt språkpoliseri - det handlar om att erkänna värderingarna bakom orden och att skapa ett samtal som är konstruktivt och inkluderande.
 
Erika Wermeling, kommunikationschef STIL
Ola Linder, jurist Independent Living Institute
Jessica Smaaland, politisk sekreterare STIL
Susanne Berg, ordförande i föreningen Med lagen som verktyg
Jamie Bolling, verksamhetsledare Independent Living Institute
 
Artikel uppdaterad:
2020.01.27