Regeringen slår sönder den statliga assistansen

Nästan ingen kommer att beviljas statlig personlig assistans om regeringens nya lagförslag går igenom. Förslagen innebär i praktiken att personlig assistans kommunaliseras.
 
– Vi utgår från att regeringen backar från sitt förslag. Vi hoppas att de inte har insett de förödande konsekvenserna, säger Jonas Franksson, ordförande i STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige.
 
Regeringen har lagt ett lagförslag om att andning och sondmatning i sin helhet ska ses som ett grundläggande behov. Budskapet är att regeringen förstärker rätten till personlig assistans.
 
–  Det låter som ett steg i rätt riktning, men i själva verket kommer rätten till assistans att försvagas, säger Jonas Franksson.
 
Regeringen vill att en dom som haft förödande konsekvenser för rätten till personlig assistans skrivs in i lagtexten. I domen från 2009 slår Högsta förvaltningsdomstolen fast att enbart integritetskänsliga delar av de grundläggande behoven skulle räknas vid bedömningen av rätten till personlig assistans. Under åren har praxis undan för undan smalnat för vad som räknas som integritetskänsligt.
 
– I dagsläget är det i praktiken den tiden assistentens hand rör din nakna hud, eller tiden då din nakna hud exponeras, som räknas som ett grundläggande behov.
 
– Domen har lett till att det är väldigt få som beviljas personlig assistans via staten. Det är i praktiken nästan omöjligt att beviljas personlig assistans idag. Om nuvarande praxis blir lagtext kommer dagens ohållbara situation aldrig att förändras. Det är ett uppenbart brott mot Funktionsrättskonventionen, säger Jonas Franksson.
 
För att beviljas assistans via staten krävs att man har tjugo timmar i grundläggande behov. Tjugo timmar av hand på hud eller exponering av naken hud kommer nästan ingen upp i. Nio av tio får avslag när de ansöker om statlig assistansersättning för första gången. Regeringen har fryst omprövningarna av statlig assistans, men när omprövningarna återupptas kommer tusentals människor att rasa ur den statliga assistansen.
 
– STIL och den förenade funktionshinderrörelsen har protesterat mot den förändrade rättspraxisen i tio år. Det har också riksdagen gjort. Regeringarnas försvar har varit att de inte har gjort någon försämring av rätten till personlig assistans. Men nu vill regeringen skriva den här försämringen i lagen. Det är helt obegripligt, säger Jonas Franksson.
 
I förslaget till ny lagtext står det att ”Ett (…) behov kan ge rätt till personlig assistans till den del hjälpbehovet är av mycket privat och integritetskänslig karaktär.” 
 
– I slutändan innebär det en kommunalisering av lagstiftningen. Kommunen kommer att bemöta det med att bygga fler institutionella boenden och i ännu större utsträckning än i dag neka människor att leva självbestämda liv. Människor kommer att bli fångna i sina lägenheter eller tvingas in på boenden mot sin vilja, säger Jonas Franksson.
 
– Vi hoppas att regeringen själva inte har insett de förödande konsekvenserna av sitt eget förslag och utgår från att de skyndsamt backar från de nya tilläggen.
Artikel uppdaterad:
2019.10.09