Gör funktionsrättskonventionen till lag!

English below. 

Personlig assistans är en mänsklig rättighet enligt artikel 19 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I artikeln står det att vi ha rätt till ett självbestämt liv i samhällsgemenskapen. Enligt konventionen är det inte tillåtet att försämra våra rättigheter annat än i extrema undantagsfall. Men det är det som händer just nu. 

År 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Vi började tydligt märka av en förändring redan året innan. Barns rättigheter började tas på mycket större allvar än tidigare. Det är väldigt bra, men det gör det också tydligt att konventioner behöver bli till lag innan något börjar hända på riktigt. Regeringen kan heller inte välja att göra en konvention till lag och strunta i en annan. STIL kräver därför att funktionsrättskonventionen blir till lag.

Aktion utanför riksdagen

Varje torsdag klockan 12.00 har vi en tyst aktion utanför riksdagen där vi för fram vårt krav att funktionsrättkonventionen ska bli lag. Vi delar ut flygblad och pratar med förbipasserande, inte sällan politiker och tjänstemän på riksdagen. STIL driver aktionen tillsammans med organisationen Unga rörelsehindrade, men alla är välkomna att ansluta sig.

Annat arbete kring konventionen

Tillsammans med vår syskonorganisation Independent Living Institute, ILI, arbetar vi också på flera andra sätt med funktionsrättskonventionen. Bland annat har vi skrivit "Rätten till ett självbestämt liv i samhällsgemenskapen" handlar om artikel 19 i FN:s funktionsrättskonvention. Du hittar skriften här nedan.

Sommaren 2022 släppte STIL rapporten LSS 2.1 – så måste lagen förändras för att leva upp till FN:s funktionsrättskonvention. Det är vårt förslag till hur LSS behöver skrivas om för att rätten till ett självbestämt liv ska bli starkare och för att lagen ska följa konventionen.

English

According to Article 19 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), personal assistance is a human right. The article states that we have the right to a self-determined life in the community. These rights cannot be impaired, except in highly exceptional cases. But this is what is happening right now.

The Convention on the Rights of the Child was legislated in Sweden in 2020. As a result, the authorities have taken children's rights much more seriously. This is of course good news, but it also shows that conventions need to become a part of the legislation before anything starts happening. Furthermore, the government should not be able to choose to turn one convention into law and ignore another. STIL hence demands legislation of the CRPD.

Manifestations outside the parliament

Every Thursday at 12.00, we keep a silent manifestation outside the parliament where we present our demand – the CRPD must be a part of the Swedish legislation. We hand out flyers and talk to by passers, politicians, and civil servants of the parliament. STIL are running the campaign together with the organization called Young Disabled People. Of course, anyone is welcome to join.

Artikel uppdaterad:
2022.10.21

Dokument